display:none

Disclaimer

Disclaimer Gerse Sokken


Juridische Disclaimer
Middels deze weg lichten wij eenieder in dat bij gebruik van https://www.gersesokken.nl, de onderstaande gebruiksvoorwaarden met directe ingang van toepassing zijn. Bij gebruik van de website, wordt geacht kennis te hebben genomen met de betreffende gebruiksvoorwaarde en deze ook te hebben aanvaard.

Gebruik van content en inhoud
Gerse Sokken heeft als visie om altijd de juiste en meest recente informatie te bieden aan haar klanten. Er wordt altijd gestreefd naar perfectie en excellentie. Niettegenstaande de informatie met veel zorg is samengesteld, staat GerseSokken niet in voor volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Elk vorm van juridische informatie die wordt geopenbaard op de website is van algemene aard en kan niet worden bezien als een vervanging van juridisch advies Gerse Sokken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die voortvloeit door het gebruik van de informatie op de website.

E-mail
Gerse Sokken garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wij hebben geen invloed op websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.

Eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Gerse Sokken zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Gerse Sokken daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

disclaimer

Maak je outfit af met Gerse Sokken!